Renovering av lägenheten

  1.  Föreningen äger fastigheten med alla dess fasta installationer vad avser Va-ledningar, elstammar, bärande väggar etc.
  2. Medlem äger ej rätt att utan styrelsens skriftliga medgivandet, och i förekommande fall efter beviljat bygglov eller beslut efter bygganmälan, att vidtaga ändring i föreningens egendom.
  3. För att styrelsen skall kunna behandla en ansökan om ombyggnation, skall medlemmen presentera dels fullständiga bygghandlingar och i förekommande fall förse styrelsen med myndighets beslut.
  4. Eftersom föreningens fastighetsförsäkring för skada, t ex vattenskada, inte gäller om ombyggnationen inte har genomförts fackmannamässigt och av certifierade hantverkare för vatten, el etc, åligger det medlemmen att före ombyggnationens igångsättande redogöra för vilka hantverkare som medlemmen tänker anlita. Styrelsen förbehåller sig rätten att neka sitt medgivande om styrelsen finner brister i hantverkarens kvalifikationer, tillstånd, certifieringar eller försäkringsskydd.
  5. Styrelsen förbehåller sig rätten att yrka skadestånd av medlem om medlem vidtager åtgärd som leder till skada för föreningen.
  6. Styrelsen erinrar därtill om att bostadsrätten till lägenheten ytterst kan komma att förverkas om medlemmen inte följer stadgarna.